โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิชา TGAT/TPAT 
 
 
 
   
   
  ภาพกิจกรรมบรรยายใช้ความรู้วิชา TPAT5 วิชาความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ โดยวิทยากร "อาจารย์ณัฐพล กิจจาธนากร"