โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเองและอัตลักษณ์สาธิตฯ หัวข้อ สิ่งเสพติด และความปลอดภัยในอาคาร วิทยากรโดยตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ภาพบรรยายกาศการอบรมเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง