โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพมาศ สุทธิบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนางสาวพิมพ์ชนก รัตนเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565