ขอแสดงความยินดีชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ต้องการตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
                นอกจากนี้พี่ ๆ รุ่น 2 ยังสละเวลาแวะเวียนมาคอยแนะนำ แนะแนว แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวในการแอดมิดชั่น และการเตรียมตัวอ่านหนังสือให้กับน้อง ๆ ม.5-6 ทั้งในระบบออนไลน์และออนไซต์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม