ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผ่านการพิจารณาให้เข้าแข่งขันการนำแนวคิดนวัตกรรมเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก” ในการแข่งขันการนำเสนอ (Pitching) แนวคิดนวัตกรรม สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้ SDGs : SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS "ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวช./ปวส) " วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ งานทับแก้ววิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
               ผู้เข้าร่วมประกวด ได้แก่
               1. นางสาว ฐิติชญาณ์ เหลืองเรือง
               2. นางสาวณัชชา เชื้อจันทึก
               3. นางสาวศุวิมล ตาเสน