ขอแสดงความยินดีกับ นายรัตนกร ชุ่มภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และ เด็กชายรชต บัวเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทีมที่เข้าร่วมโครงการภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” “ระดับพลอย” โดยพิจารณาจากทีมที่มีผลคะแนนในลำดับสูงสุด จำนวน 50 ทีมแรก จาก 155 ทีม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย และจะเข้าแข่งขันในรอบ "ระดับเพชร" ต่อไป
ชื่อทีมในการแข่งขัน ทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นตีนจกไทย-ยวน ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูชญาชัช ใจมั่น