ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิวตรี สุดใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 "วิชาฟิสิกส์" ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง