ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรชต บัวเผื่อน ที่ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนาคุณาธร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน ขอให้ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลตลอดไปให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 กระทรวงวัฒนธรรม