โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชชา เเสงอรุณ และ นายธนาทร บรรลือเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ "ในงาน The 8th International Conference for Science Educators and Teacher (ISET 2021)" ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนำเสนอในรูปแบบออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีชื่อผลงานว่า "A Ligth Source from Gravity"