โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) Online โดยมี 2 ผลงาน ดังนี้
                    1. ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์จันทรุปราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
โดย นายปวริศ พงษ์เทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
                    2. การหาค่าการบังของดวงอาทิตย์ที่ถูกดวงจันทร์บังจากปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
โดย นายรัตนกร ชุ่มภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

                    ทั้งนี้โครงงานทั้ง 2 เรื่องนี้มี นายพัฐจักร พร้าวไธสง เป็นครูที่ปรึกษาโครงงงาน
                    การประชุมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 เป็นรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting
                    หน่วยงานที่จัด สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี