ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)

   

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565) ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ ระยะเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด