ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ครั้งที่ 2/2565)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    

                 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
                 ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เวลา 09.00 – 12.00 น.  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด