ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (ครั้งที่ 3/2565)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร  สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด