ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อชุมนุมให้ถูกต้อง นักเรียนที่รายชื่อมีปัญหา เช่น รายชื่อตกหล่น หรือข้อมูลไม่ตรงกับรายชื่อที่ลงทะเบียน ติดต่อครูนันทญ์ณภัค พรมมาหรือครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ที่ห้องพักครูชั้น 2 หรือแจ้งปัญหาผ่านช่องทาง รายละเอียด ก่อนคาบชุมนุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

        วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามสถานที่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมเพื่อเช็คชื่อและดำเนินกิจกรรมตามนัดหมาย
        หมายเหตุ :
        1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนย้ายชุมนุมทุกกรณี
        2. นักเรียนที่ลงทะเบียนซ้ำ 2 ชุมนุม ยึดชุมนุมที่ลงทะเบียนล่าสุด
  รายละเอียด