ประกาศรายชื่อนักเรียนในชุมนุม (เรียงตามชั้นเรียน) ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อชุมนุมที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง นักเรียนที่ลงทะเบียนซ้ำ 2 ชุมนุม จะถูกจัดให้อยู่ในชุมนุมที่ลงทะเบียนหลังสุด (ตามเวลาที่ลงทะเบียน)
      นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุมพบครูนันทญ์ณภัค (ครูเจน) พรุ่งนี้ (10 พ.ย.65) หลังเลิกแถว บริเวณโถงอาคารเรียนชั้น 2
      นักเรียนที่ชื่อชุมนุมผิด ติดต่อครูนันทญ์ณภัคหลังเลิกแถว
      นักเรียนที่ชื่อชุมนุมถูกต้อง เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามปกติโดยติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษาชุมนุมเมื่อถึงคาบชุมนุม (ชุมนุมบอร์ดเกมประสานงานหาครูที่ปรึกษาชุมนุมอีกครั้ง หากเมื่อถึงคาบชุมนุมแล้วยังไม่มีครูที่ปรึกษาชุมนุม จะถูกยกเลิกการตั้งชุมนุม เนื่องจากไม่มีผู้ประเมินกิจกรรม)

  รายละเอียด