ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
~ รอบสอบคัดเลือก ~
   

               ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก โดยการทดสอบความสามารถทางวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  ระบบรับสมัครออนไลน์ (รอบสอบคัดเลือก)
ประกาศแจ้งเลื่อนกําหนดการวันสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 “รอบสอบคัดเลือก"