ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
(รอบโควตา)
   

               ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) โดยการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ โดยรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไปแล้วนั้น 
               ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ สัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด