ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)
   

               ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา โดยวิธีการสัมภาษณ์ /ทดสอบความสามารถ ซึ่งได้รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ไปแล้วนั้น
               ในการนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปี 2566
ใบมอบตัวนักเรียน ปี 2566
ใบมอบตัวนักเรียน ปี 2566