ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)
  

               ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มกราคม 2566  ถึงวันที่  31 มกราคม 2566 โดยการทดสอบความสามารถทางวิชาการ และประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการวันสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ไปแล้วนั้น

               ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด