สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง