ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)
   

           โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  (รอบพิเศษ) โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาไทยสำหรับตัวจริง ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2566