กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงสาธิตแห่งมหาวิยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการฝึกอบรมในโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม สู่ผู้นำยุค 4.0” เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกด้านการเป็นผู้นำเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเดินชีวิต ตลอดจนเพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม เป็นบุคคลที่คิดเป็น มีเหตุผล ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 ณ ศาสนสถานวัดเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุรี