ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะองค์กรสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีจุดเด่นด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาศัยการ สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงในด้านการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อผลิตนักเรียนที่มีความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความพร้อม ความสามารถที่จะศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในองค์กร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและคํานิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกําหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Git Policy) ดังนี้


 ประกาศ ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 รายละเอียด