ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม)

 
                    ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) โดยรับสมัครตั้งแต่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 และดําเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น
                    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยสําหรับตัวจริง และเรียงตามลําดับ คะแนนสําหรับตัวสํารอง โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กําหนดให้มี การดําเนินการดังนี้

ประกาศ ณ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

 

รายละเอียด
เอกสารรายงานตัว