ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  

                ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ ได้มาซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว 

โดยคณะอนุกรรมการ จึงเสนอให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คือ นางสาวนิตา พาลาไชย

รายละเอียด