คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที
ที่ ๑๓/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  

               ด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๓๐/๒๕๖๑ สั่ง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแล้ว 

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง นางสาวนิตา พิลาไชย ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้มีหน้าที่ตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

               ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียด