ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนของอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566
  

               เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาศัยอํานาจตามข้อ 13 ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2556 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอนของอาจารย์พิเศษ ดังนี้

รายละเอียด