ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

               เพื่อให้การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 อาศัยอำนาจตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2556 จึงขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการชำระเงิน ดังนี้

              -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2 และ ม.3) ค่าบำรุงการศึกษา 15,000.-  บาท

              -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5 และ ม.6) ค่าบำรุงการศึกษา 20,000.- บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทรศัพท์สมัครได้ที่เบอร์ 032-919-228, 086-420-5559 และ 092-467-6528

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง